BİLGİ GÜVENLİĞİ

AKSA DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.ONLINE İŞLEMLER MERKEZİ’NE HOŞGELDİNİZ

Sayın Abonemiz,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri gereği kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, Kişisel Veri olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla AKSA Doğalgaz Dağıtım A.Ş. tarafından işlenecektir. “Kişisel Verilerinizin işlenmesi” ise bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Aksa Doğalgaz Dağıtım A.Ş. olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vererek, sizlere sunduğumuz tüm hizmetlerimizde kişisel verilerinizin güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam ettiğimizi belirtmek isteriz.

Kişisel verilerinizin doğalgaz abonelik işlemleriniz ve aboneliğiniz süresince alacağınız hizmetler için kullanılması, özel hayatınızın gizliliği ve temel hak ve özgürlüklerinizin korunması temel prensibimizdir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:

4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca sizlere sunulacak her türlü hizmet kapsamında kullanılmak, doğalgaz dağıtım faaliyetlerimizi gerçekleştirebilmek bu kapsamda her türlü iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerini tespit için KVKK kapsamında kişisel veri olarak nitelendirilen kimlik bilgileriniz, adres, telefon numaranız, tapu kayıt bilgileriniz, Aksa Doğalgaz Dağıtım A.Ş. nezdinde mevcut tüm bilgilerinizi kaydetmek, kağıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlemek, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce (mahkemeler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu “EPDK” gibi) öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, 4646 Sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu kapsamındaki doğalgaz dağıtım faaliyetlerimizi yerine getirebilmek, Aksa Doğalgaz Dağıtım A.Ş. tarafından sunulan veya Aksa Doğalgaz Dağıtım AŞ’den talep edilen başkaca hizmetlerimizi sunabilmek, tarafınızla imza edilen sözleşmenin gereğini yerine getirmek, güvenlik ile suçun önlenmesi gibi meşru menfaatlerimizi yerine getirmek olarak sıralanabilecektir.

Kişisel verilerinizin aktarılması:

Yukarıda sıralanan amaçlarla AKSA Doğalgaz Dağıtım A.Ş. nezdinde bulunan kişisel verileriniz güvenle saklanır ve yasal çerçeve dışındaki 3. kişilere açıklanmaz. AKSA Doğalgaz Dağıtım A.Ş. 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu ile diğer Kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, bunlarla sınırlı olmamak üzere EPDK gibi diğer 3. kişilere, kişisel verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine, otoritelere, ana hissedarımız ve onun iştiraklerine, iştiraklerimize; aracılık/acentelik sıfatıyla faaliyet yürütülen şirketlere, bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet alınan üçüncü taraflara, işbirliği yaptığımız, program ortağı kurum, kuruluş, bankalar, fonlar, işbirliği yapılan kuruluşlara, hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası kuruluşlar ile bağımsız denetim ve destek hizmeti alınan kuruluşlara hukuki zorunluluklar nedeniyle ancak yasal sınırlamalar çerçevesinde kişisel verilerinizi aktarabilecektir.

Kişisel verileriniz 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlar uyarınca onay ve/veya imzanızla tanzim edilen doğalgaz abonelik işlemlerine ilişkin tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, Genel Müdürlük, Bölgeler, Şubeler, Web Sayfası, Çağrı Merkezi, gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, iştiraklerimiz, işbirliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, Bankalar ve diğer 3.kişiler de dahil olmak üzere Aksa Doğalgaz Dağıtım A.Ş. dışından da elde edilebilecek şekilde çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca haklarınız:

AKSA Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’ye başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin; I) işlenip işlenmediğini öğrenme, II) işlenmişse bilgi talep etme, III) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, IV) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, V) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, VI) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, VII) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (V) ve (VI) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, VIII) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, IX) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Kanun kapsamında başvuru yapabileceğiniz veri sorumlusu:

KVKK’ nın düzenlemeleri gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle AKSA Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’ye iletebilirsiniz.