Sıkça Sorulan Sorular

  BÖLGEMDE TÜKETİCİNİN KORUNMASINDAN KİM SORUMLUDUR?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun çerçevesinde doğal gaz piyasasında tüketicinin korunmasından sorumludur. Bunun yanında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı teşkilatına bağlı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden tüketicilerin korunmasından sorumludur.

  DOĞAL GAZ ABONELİĞİNİ KENDİ ADIMA ALMAK ZORUNDA MIYIM?

Abonelik sözleşmesi, doğal gazı fiilen kullanacak olan gerçek veya tüzel kişi veya bunların yetkili temsilcileriyle yapılır.

Abonelik devri işleminin üçüncü şahıslar tarafından yapılması durumunda, resmi başvuru sahibinden alınmış Noter Onaylı Vekâletname Fotokopisi (vekâlet tam olmalı ya da doğal gaz abonelik ve sözleşme işlemleri için) mutlaka ibraz edilmelidir.

  HATALI FATURALANDIRMA HALİNDE NE YAPMALIYIM?

Abone, fatura bedeline itiraz etme hakkına sahiptir. Abone faturaya itirazını, tebliğ tarihinden itibaren son ödeme tarihine kadar Müşteri Hizmetleri birimimize yapabilir. Aksa Doğalgaz olarak itirazı, itirazın yapıldığı tarihten itibaren on iş günü içinde karara bağlamakla yükümlüyüz .İtirazın yapılmış olması ödeme yükümlüğünü ortadan kaldırmaz. İtiraz sonuçlanıncaya kadar itiraza konu olan tüketim miktarının, abonenin geçmiş yıl aynı dönemdeki tüketim miktarından fazla olması durumunda, bir önceki yılın aynı döneminde tüketilen miktar dikkate alınır. Bu miktar, itiraza konu olan dönemin perakende satış fiyatı üzerinden hesaplanarak abone tarafından son ödeme tarihine kadar ödenir. Aboneye ilişkin geçmiş yıla ait veri olmaması durumunda, hesaplamalar, benzer tüketim eğilimine sahip diğer abonelere ilişkin veriler dikkate alınarak yapılır. İtirazın şirketimiz tarafından haklı bulunması halinde, itiraza konu tüketim bedeline dair fazla olarak tahsil edilen bedel, itirazın karara bağlandığı tarihten itibaren beş iş günü içinde aboneye uygulanan gecikme zammı ile birlikte nakit olarak iade edilir veya abonenin kabul etmesi halinde bir sonraki faturasından mahsup edilir. İtirazın, şirketimiz tarafından haksız bulunması halinde ise, itiraza konu tüketim bedelinin eksik tahsil edilen kısmı son ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak gecikme zammı tutarı ile birlikte itirazın karara bağlandığı tarihten itibaren beş iş günü içinde abone tarafından ödenir.

  EKSİK VEYA FAZLA FATURALANDIRMA DURUMUNDA NE YAPILIR?

Şirketimiz, kendi hatamızdan kaynaklanan eksik faturalandırma halinde, tüketim bedelini cari perakende satış fiyatını kullanarak hesaplar, eksik faturalandırmanın yapıldığı ay sayısı kadar eşit tutarda taksitlendirir ve bu durumda gecikme cezası uygulanmaz. Fazla faturalandırma halinde ise, tahsil edilen fazla bedel, tespit edildiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde aboneye, gecikme zammı ile birlikte nakit olarak ödenir veya abonenin kabul etmesi halinde bir sonraki faturasından mahsup edilir.

  SAYAÇ OKUMASI VE FATURALANDIRMALAR HANGİ SIKLIKTA YAPILMALIDIR?

Şirketimiz, mekanik sayaç kullanan abonelerin sayaç endekslerini abone bazında bir önceki okuma tarihine göre artı-eksi beş günden fazla sapma olmayacak şekilde, aylık okur. Şirketimiz, 50 metreküpe ulaşmayan aylık tüketimleri o dönem için faturalandırmama hakkına sahiptir.

  GÜVENCE BEDELİ ÖDEMEK ZORUNDA MIYIM?

Şirketimiz, alacaklarını garanti altına alabilmek amacıyla, mekanik sayaç kullanan abonelerden abonelik sözleşmesinin imzalanması sırasında bir defaya mahsus olmak üzere güvence bedeli alır. Ön ödemeli sayaç kullanan abonelerden güvence bedeli alınmaz. Güvence bedeli doğal gazı fiilen kullanmak üzere sözleşme yapan kişilerden veya bunların yetkili temsilcilerinden alınır. Güvence bedelleri ile bunların hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir.

  GÜVENCE BEDELİM NE ZAMAN, NASIL VE HANGİ SÜREDE İADE EDİLMELİDİR?

Abonelik sözleşmesi sona eren abonenin, şirketimizde bulunan güvence bedeli, tüm borçların ödenmiş olması ve nakit olarak alınan güvence bedellerinin ise ilgili mevzuat çerçevesinde güncelleştirilmesi kaydıyla, abonelik sözleşmesinin sona ermesine ilişkin talep tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde aboneye veya onun yetkili temsilcisine iade edilir.

  AÇMA KAPAMA BEDELİ NEDİR?

Doğal gazı kesilerek hizmeti durdurulan abonelere uygulanacak sayaç açma-kapama bedeli üst sınırı, her yıl bağlantı tarifelerine ilişkin alınan Kurul Kararı ile belirlenmektedir. Bu bedel sadece sayaç kaparken uygulanmakta olup, sayacı kapanan abonenin sayacı açılırken tekrar bedel alınmaz.
Usulsüz doğal gaz kullanımının tespit edilmesi durumunda, sayaç açma-kapama bedelinin 3 katı ceza uygulanır.

  DAĞITIM BÖLGESİ SINIRLARI İÇİNDE BULUNDUĞU HALDE ŞEHİR İÇİ DOĞAL GAZ DAĞITIM HATTI MAHALLEME/SOKAĞIMA NEDEN ULAŞMADI?

İhalesi EPDK tarafından gerçekleştirilen dağıtım bölgelerinde faaliyetlerini sürdürmekte olan şirketimizin ilgili mevzuat kapsamında lisans süresi otuz (30) yıl olup, şirketin şartnameden kaynaklanan 5 yıllık süreli yükümlülüklerine ilişkin teknik denetim, EPDK koordinasyonunda gerçekleştirilmektedir. Doğal gaz dağıtım şebekesi imalatı talep edilen cadde/sokağın, ihale günü ya da lisans genişleme tarihinde geçerli olan uygulama imar planında bulunması halinde, şirketin şartnameden kaynaklanan süreli yükümlülüğü kapsamında değerlendirildiği, bununla birlikte, Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 46’ncı Maddesi kapsamında mücbir sebep olarak değerlendirilen haller kapsamında, Uygulama İmar Planı’na uygun yolların açılmış olmaması, yol kırmızı kotunun hem planlama olarak hem de sahadaki fiili durum olarak birbirine uyumlu şekilde oluşmaması ve şirketimizin imalatı için ilgili mevzuat çerçevesinde alınması zorunlu olan izin ve ruhsatların alınamamış olması durumundan en az birinin geçerli olduğu ilgili mercilerce onaylanan yerlerde bu durum ortadan kalkmadan doğal gaz şirketimize mevzuatımız çerçevesinde şebeke imalatı için herhangi bir zorlamada bulunulamamaktadır. Bahse konu hallerin görüldüğü yerlerde şebeke tesis edilmesinin, ileride oluşabilecek şebeke deplase maliyetlerinin getireceği yük ve sistem güvenliği açısından tehlikeli olabileceğinden hareket ile belediyelerin bu konuda doğal gaz dağıtım şirketleri ile koordineli çalışmaları hayati önem taşımaktadır. Bu sebeple, imara uygun yolların açılması ve bu yollarda asfalt üst kotu olarak tanımlanan yol kırmızı kotunun oluşması halinde, ilgili belediyenin durumu doğrudan şirketimize bildirmesi gerekmektedir. Fiili durumlarının yol kırmızı kotuna uygun olduğu belediyece onaylanmış yatırım yükümlülüğündeki cadde ve sokaklar, doğal gaz dağıtım şirketi tarafından yatırım programına alınması ve yine ilgili belediyeden alınacak kazı ruhsat izinlerinin verilmesini takiben şebeke imalatları gerçekleştirilebilmektedir. 2001 yılı öncesinde doğal gaz dağıtım hizmeti verilmekte olan dağıtım bölgelerinde ise 02/05/2012 tarihli ve 3806 sayılı Kurul Kararı çerçevesinde 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunun Geçici 1’inci maddesi kapsamında lisans verilen şirketlerin, dağıtım şebekelerinin ulaştığı yerlerde talebe bağlı olarak bağlantı ve servis hatlarının yapılmasına ilişkin yükümlülüklerinin Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 36’ncı maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.

  DOĞAL GAZ HİZMETİ HANGİ ŞARTLARDA DURDURULUR?
1.Abonenin belli bir süre için doğal gazı kullanmak istememesi halinde, o döneme kadar tükettiği doğal gazın bedelini ödemesi şartıyla üç gün içinde,
2. Abonenin faturasını son ödeme tarihinden itibaren on beş gün içerisinde ödememesi halinde en az üç gün önceden haber verilmek suretiyle,
3. Mahkeme veya Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı’na istinaden ya da kaçak veya usulsüz doğal gaz kullanıldığının tespiti halinde,
4. Abonenin diğer bir adreste bulunan doğal gaz aboneliği ile ilgili mali yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde,
5. Müşteriden kaynaklanan nedenlerle sayacın en az iki fatura dönemi okunamamasından dolayı dağıtım şirketince bırakılan bildirime üç iş günü içinde cevap verilmemesi halinde,
6. Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin (DMHY) 63’üncü maddedeki hallerde, (DMHY Madde 63- Dağıtım şirketi; sadece, doğal gaz kaçağı, güvenliğin ciddi bir risk altında olması ile doğal gazın kalitesi, basıncı ve diğer özelliklerinin can ve mal güvenliği açısından tehlikeye neden olması durumlarında doğal gazı kesebilir.
7. Diğer mevzuattan kaynaklanan zorunlu hallerde, doğal gazı keserek hizmeti durdurabilir ve bu hususlar müşteri sözleşmesinde belirtilir.

Yukarıda belirtilen 3 ve 6 bentleri hariç, doğal gaz hizmet kesintileri mesai saatleri içinde ve resmi tatil günleri dışında yapılır. Ayrıca yukarıda belirtilen hizmet kesintileri ile ilgili olarak gönderilecek ihbarname açık ve kolay anlaşılabilir bir şekilde düzenlenir, içeriğinde hizmet durdurma tarihi ve gerekçesi ile bu konuda daha fazla bilgi alınabilmesi için şirketimizin telefon numaraları yer alır.
  BAKIM VE ONARIMDA DOĞAL GAZ KESİNTİSİ NASIL YAPILIR?

Doğal gaz şebekesinin genişletilmesi, yenilenmesi, iyileştirilmesi ve onarımı gibi nedenlerle önceden bilinen doğal gaz kesintileri için şirketimiz, alınması gereken önlemleri, kesinti süresini ve tekrar doğal gaz verilecek zamanı mahalli veya diğer yayın araçları ile abonlere en az üç gün önceden haber vermek suretiyle doğal gaz arzını durdurabilir. Şirketimiz bu tip bakım ve onarımı en kısa sürede tamamlar. Ayrıca, abonelerin iç tesisatındaki arıza nedeniyle de doğal gaz kesilebilir. Şirketimiz tarafından acil durumlar dışında önceden haber verilmeden yapılacak doğal gaz kesintisi sonucu oluşacak zarar ve ziyandan şirketimiz sorumludur.

  ACİL MÜDAHALE NASIL YAPILIR?
Şirketimizin acil müdahale merkezinde, acil ihbar için özel servis numarasını arayan kişiye, en geç üçüncü çalışta otomatik santral olmadan cevap verebilecek yeterli sayıda telefon hattı bulundurulur. Şirketimiz acil müdahale gerektiren ihbarlara en geç on beş dakika içinde ulaşmak zorundadır. Acil müdahale merkezi; ihbarda bulunan kişileri, ihbar konusu olay karşısında nasıl davranacakları ve acil müdahale ekibinin kaç dakika içinde olay yerine ulaşabileceği gibi hususlarda bilgilendirir. Gerektiğinde güvenlik, itfaiye ve acil sağlık merkezleri ile bağlantı kurar. Aboneler, acil durumlarda, acil müdahale merkezine bilgi verir ve yardım ister. Müşteriler, doğal gaz kaçak ve kazalarına karşı alınacak önlemlere ilişkin ilgili mevzuata ve şirketimizin kurallarına uyar. Acil müdahale hizmetleri ücretsiz verilir. Ancak, acil müdahale sonucunda iç tesisatta yapılacak tamir ve tadilat abonlerin sorumluluğundadır.
  FATURAYI ZAMANINDA ÖDEMEZSEM DOĞAL GAZIM KESİLİR Mİ?
Abonenin; faturasını son ödeme tarihinden itibaren on beş gün içerisinde ödememesi halinde en az üç gün önceden haber verilmek suretiyle doğal gaz arzı durdurulabilir.
  FATURAYI ZAMANINDA ÖDEMEZSEM GECİKME ZAMMI ÖDEMEM GEREKİR Mİ?
Zamanında ödenmeyen faturalar, gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir. Son ödeme tarihinden sonra yapılan ödemeler için sözleşmede belirtilen gecikme zammı oranı günlük olarak uygulanır. Serbest tüketiciler için faturanın son ödeme tarihi ve gecikme zammı oranı taraflarca sözleşmede belirlenir. Gecikme zammı oranı, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51’inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranını aşamaz.
  DOĞAL GAZ BORCUNUN ZAMANINDA ÖDENMEMESİ NEDENİYLE DURDURULAN GAZ ARZI NE ZAMAN VE NE KADAR SÜRE İÇİNDE TEKRAR BAĞLANMALIDIR?
Doğal gazı kesilen müşterinin, yükümlülüklerini yerine getirmesi ve dağıtım şirketine başvurusu üzerine, müşteriye 24 saat içinde yeniden doğal gaz verilir. Ancak, gerekiyorsa iç tesisatın kontrol ve testlerine ilişkin işlemler bu süre içinde yeniden yapılır.

Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz. Siteyi ve uygulamayı kullanımınızı analiz etmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve içerik ve reklamları kişiselleştirmek] için çerez kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul Ediyorum" seçeneğini tıklayınız.